Joachim Elzmann. Oval

Joachim Elzmann. Oval

Künstler: Joachim Elzmann
Herausgeber: Beck & Eggeling Kunstverlag
Text: Michael Beck

Englisch, Deutsch
Softcover
44 Seiten, 25 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 2010
ISBN 978-3-93091959-8

7 €

Bestellen
Gia Edzgveradze. My Father Told Me

Gia Edzgveradze. My Father Told Me

Künstler: Gia Edzgveradze
Herausgeber: Ute Eggeling, Michael Beck
Text: Gia Edzgveradze

Englisch
Softcover, 29 x 24 cm
20 Seiten, 11 Abbildungen

Beck & Eggeling Kunstverlag, 1997
ISBN 978-3-93091912-3

7 €

Bestellen

BECK & EGGELING INTERNATIONAL FIANE ART · DÜSSELDORF · VIENNA — INFO@BECK-EGGELING.DE · WWW.BECK-EGGELING.DE

BILKER STR. 5 & 4 – 6 · D - 40213 DÜSSELDORF · T +49 211 4915890 — MARGARETENSTRASSE 5 /19 · A -1040 WIEN · T +43 1 581 1956