Heinz Mack – Das Licht in mir

3rd June bis 3rd September 2023


Opening: Saturday, 3rd June 2023, 4 pm

 

 

Quelle: http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/aktuell/ausstellungen/mack.html

chromatische_konstellation_ohneTitel_1991___2016_210_x_214_cm_W1.jpg

Available works of the artist

Heinz Mack, Untitled, 1997
Heinz Mack, Untitled, 1997
Heinz Mack, Das Mechanische Ballett (The Mechanical Ballet), 1966-2015, © Foto: Jan Adriaans / Job Janssen, VG Bild-Kunst, Bonn, 2022
Heinz Mack, Das Mechanische Ballett (The Mechanical Ballet), 1966-2015, © Foto: Jan Adriaans / Job Janssen, VG Bild-Kunst, Bonn, 2022
Heinz Mack, untitled, 1960, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1959
Heinz Mack, o. T., 1957
Heinz Mack, o. T., 1957
Heinz Mack, Blue Dynamic Structure, 1958
Heinz Mack, Light-Relief, 1966-67, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1958, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1957, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, o. T., 1957, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Wings of Gabriel, 1965
Heinz Mack, Vibration, 1959, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Mauerrelief, 1962
Heinz Mack, Lichtstele, 1965, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Joy, 1965, © Linda Inconi-Jansen
Heinz Mack, o. T., 1959, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Der Federbaum, 1964, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Silber-Stele (Silver-Stele), 2015
Heinz Mack, Optical ZERO-Rotor, 2010, after a design of 1965, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, Weißer Rotor mit weißen Punkten, 1960, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, o. T., 1966
Heinz Mack, Sommergarten (Chromatische Konstellation), 2005, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1960 – 66
Heinz Mack, o. T., 1965
Heinz Mack, untitled, 1997, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2000, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1997, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1991, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1991, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1999, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1997, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1997, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 1997, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2009, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2016, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2016, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2020, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn
Heinz Mack, untitled, 2015, © Heinz Mack + VG Bild-Kunst, Bonn

Past exhibitions at Beck & Eggeling

Selected Publications of the Artist

ZERO. Mack. Piene. Uecker

ZERO. Mack. Piene. Uecker

 • Artists: Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker
  Editor: Ute Eggeling, Michael Beck
  Text: Barbara Könches
  Design: Beck & Eggeling (Martina Löhle)
 • English, German
  20 x 20 cm
  52 pages, 25 illustrations
 • Beck & Eggeling Kunstverlag, 2018
  ISBN 978-3-94606316-2
 • 8 €
Order More

BECK & EGGELING INTERNATIONAL FIANE ART · DÜSSELDORF · VIENNA — INFO@BECK-EGGELING.DE · WWW.BECK-EGGELING.DE

BILKER STR. 5 & 4 – 6 · D - 40213 DÜSSELDORF · T +49 211 4915890 — MARGARETENSTRASSE 5 /19 · A -1040 WIEN · T +43 1 581 1956